Anbi-status

De Broederschap beschikt over de Anbi-status.
Giften ten behoeve van bijzondere projecten van de Broederschap zijn daardoor fiscaal aftrekbaar.


Vooraf:
Met de invoering in 2014 van de nieuwe regelgeving rondom Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) moeten organisaties die een ANBI-status hebben aangevraagd en toegewezen gekregen, publiekelijk informatie verstrekken over een aantal gegevens met betrekking tot de eigen organisatie. Dit past in het doel, om meer inzicht te geven over wat er met giften aan zulke instellingen gebeurt. Deze giften zijn daardoor overigens ook (mits voldaan wordt aan overige voorwaarden) voor de schenker ervan fiscaal aftrekbaar. Kerkelijke instellingen, zoals de Broederschap, kunnen nooit de status van Culturele ANBI hebben. Dit is relevant, omdat giften aan een dergelijke ANBI tot een hogere fiscale aftrek kunnen leiden.

Tenaamstelling:
Broederschap van de H. Jacobus de Meerdere
Proostenhof 11
6231 DA Meerssen
RSIN-nummer:  814321938

Juridische status:
De Broederschap is een instelling in de zin van canon 114 §1 van de Codex luris Canonici. Voorts is de Broederschap ingevolge artikel 7 van het Reglement voor het R.K. Kerkgenootschap een zelfstandig onderdeel van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland en als zodanig bezit zij rechtspersoonlijkheid naar Nederlands recht ingevolge artikel 2 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De statuten van de Broederschap verkregen (door de Bisschop) de, door het kerkelijk recht vereiste, goedkeuring als bedoeld in canon 117 van de Codex luns Canonici.

Bestuurssamenstelling:
dhr. H.C. Bremmers, Proost
dhr. P. Elshout, Griffie
dhr. H.E. Loontjens, Rentmeester
dhr. H. Kantelberg, Assessor

Doelstellingen:
- de verering van de Heilige Jacobus;
- de bevordering van de pelgrimage naar Santiago de Compostela in het bijzonder;
- de bevordering van Roermond als pelgrimsstad op de route naar Santiago

Beleidsplan:
De Broederschap kent geen jaarlijks opnieuw vast te stellen beleidsplan. Al naar gelang de behoefte worden projecten opgepakt, waarvan de financiering plaatsvindt door fondsenwerving. Uitgangspunt is, dat projecten niet eerder ten uitvoer worden gebracht dan nadat vaststaat dat financiële dekking rond is. Projecten zullen in ieder geval moeten passen binnen de doelstellingen van de Broederschap.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de Broederschap krijgen geen vergoeding voor hun bestuurstaken. 
Jaarlijks ontvangt de Griffier een beperkte vergoeding voor te maken administratiekosten die samenhangen met het voeren van ons secretariaat.

Activiteiten

Op onze pagina actueel kunt u lezen welke activiteiten de afgelopen jaren door de broederschap zijn gerealiseerd en welke activiteiten in dit kalenderjaar nog zullen worden georganiseerd.

Jaarcijfers:
Conform wetgeving zal de Broederschap zijn vastgestelde jaarcijfers met ingang van 2016 op deze pagina publiceren.

Financieel Jaarverslag
Elk jaar legt de broederschap verantwoording af van het door haar gevoerde financiële beleid in een financieel jaarverslag. De verstrekking van die informatie via internet is vanaf 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status.

Hier kunt u de exploitatierekening 2021 downloaden

Hier kunt u de exploitatierekening 2020 downloaden

Hier kunt u de exploitatierekening 2019 downloaden

Hier kunt u de exploitatierekening 2018 downloaden